Cafe thương hiệu

Sự thật ngầm hiểu - Tài liệu Consumer Insights

Sự thật ngầm hiểu - Tài liệu Consumer Insights

Một bài giảng hay, sinh động và súc tích về "Consumer Insights - Sự thật ngầm hiểu" và các phương pháp thấu hiểu người tiêu dùng của I.A.M.

Cập nhật : 17-12-2014
Dưới đây là tài liệu giúp bạn về hiểu về Consumer Insights (Sự thật ngầm hiểu )Tin liên quan